Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Oprichting eerstelijnszones

In de beleidsvisie van minister Vandeurzen rond de hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg wordt uitgegaan van het principe dat de ondersteuning van de zorgactoren best zo decentraal mogelijk en dus zo dicht mogelijk bij de persoon met een zorgnood en zijn zorgteam wordt gepositioneerd.

Het zwaartepunt van de ondersteuning aan zorgaanbieders komt te liggen in de eerstelijnszone. In 2017 lanceerde minister Vandeurzen hiervoor een oproep.


Lees Meer

Pilootprojecten Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Het doel van deze pilootprojecten is het uittesten van geïntegreerde zorg voor chronische patiënten binnen een geografisch afgelijnde regio met respect voor deTriple Aim gedachte en aandacht voor het equityprincipe en de levenskwaliteit van de gezondheidsprofessionals.


Lees Meer

Thuiszorgzakboekje

 

Eén van onze opdrachten vanuit de Vlaamse Overheid is het maken, regelmatig actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties.


Lees Meer

Wegwijs in de thuiszorg - editie 2016-2018

Het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in een handig brochure!


Lees Meer

Woonzorgcentra

Het SEL heeft de opdracht om de samenwerking tussen de eerste lijn, de ziekenhuizen en woonzorgcentra te bevorderen.
De uiteindelijke doelstelling is het zorgcontinuüm voor de patiënt/cliënt te versterken.


Lees Meer

Digitale communicatie

De toenemende informatisering maakt ICT binnen de eerstelijnsgezondheidszorg steeds belangrijker. We spelen hierop in door systemen te ontwikkelen en te integreren die zorgen voor een betere samenwerking, afstemming, gegevensdeling en communicatie.


Lees Meer

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patient, zijn naasten en zorgverleners, waarbij toekomstige zorgdoelen besproken en vastgelegd worden. Het doel van het proces is het verwoorden van de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige zorg. Hierdoor kan het de besluitvorming bevorderen wanneer de patient niet meer in staat is zijn wil te uiten. 


Lees Meer

Zorgvernieuwingsprojecten ouderen - Protocol III

De zorgvernieuwingsprojecten ouderen in het kader van de Protocol III-akkoorden hebben tot doel om een opname in een residentiële voorziening voor kwetsbare ouderen zo lang mogelijk uit te stellen, een garantie te bieden inzake zorgcontinuïteit en samenwerking te stimuleren en de zorg te decentraliseren naar de maatschappij toe.

In de zomer van 2013 werd een 2de projectoproep gelanceerd om projecten in te dienen.


Lees Meer

Integrale Jeugdzorg

Ook de sector integrale jeugdzorg kent, naast de GGZ en sector personen met beperking, een hervorming.


Lees Meer

Lokaal Sociaal Beleid

Het SEL heeft de opdracht om de lokale besturen de adviseren bij de opmaak van het onderdeel eerste lijn of thuiszorg binnen het lokaal beleidsplan.


Lees Meer

Personen met een beperking

De sector van personen met een beperking heeft verschillende raakvlakken met de eerstelijnsgezondheidszorg.


Lees Meer

Zorgtrajecten - Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN)

Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andere gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt.


Lees Meer

Geestelijke gezondheidszorg - Psychiatrische hulpverlening

De sector geestelijke gezondheidszorg heeft verschillende raakvlakken met de eerste lijn. Het SEL is betrokken als partner in verschillende projecten.


Lees Meer

Dementie

Rond het thema dementie is het SEL actief in een aantal projecten


Lees Meer

BelRAI

De BelRAI is een instrument dat de zorgbehoefte van een persoon in kaart brengt doordat hulpverleners die rond de patiënt werkzaam zijn een aantal specifieke items screenen. De BelRAI loopt nog steeds in testfase.


Lees Meer

Opname en ontslag

Werken rond opname en ontslagbeleid is een constante in de werking van het SEL.


Lees Meer

Valpreventie

Het SEL is al reeds jaren een actieve partner rond valpreventie, op lokaal vlak via een BOEBS activiteit maar ook op beleidsniveau bij de werkgroepen in het Expertisecentrum Val-en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV). 


Lees Meer