Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG ZUID-WEST-VLAANDEREN

Wegens de corona epidemie werd vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid beslist dat MDO's die digitaal plaatsvonden ook nog kunnen verwerkt worden. Een digitaal MDO is enkel mogelijk en wordt ook enkel aanvaard voor de maanden maart en april 2020. De overlegorganisator vult een verklaring op eer (zie deze link) in. Dit ter vervanging van de handtekeningen die de deelnemers nu niet kunnen plaatsen.

Op 30/06/2020 stopt het SEL ZW-VL met bestaan. Naar aanleiding van deze ontbinding zullen de uitbetalingen van de deelnemers en organisatoren van de MDO's echter vanaf heden niet meer via het SEL verlopen. De zorgplannen (van MDO's na 1 april) "GDT, niet-GDT en OPP's" kunnen niet meer binnengebracht worden bij het SEL. Gelukkig wordt er continuïteit voorzien voor het vergoedingssysteem MDO. Voor de overleggen die doorgaan vanaf 1 mei 2020 wordt er een nieuw vergoedingssysteem gehanteerd waarbij we stappen ondernemen richting het model van de toekomst, namelijk 'zorgcoördinatie en casemanagement' (meer info via deze link).

Vanaf 1 mei 2020 gelden dus nieuwe voorwaarden voor de organisatie van Multidisciplinair Overleg.

In de begeleidende brief van het Agentschap Zorg en Gezondheid vindt u alle informatie omtrent de verderzetting van het MDO. Het Agentschap legt de nieuwe vergoedingscriteria uit: namelijk wie in aanmerking komt voor een vergoeding, wanneer het overleg vergoedbaar is, het takenpakket van de overlegorganisator en andere belangrijke wijzigingen

Voorwaarden Multidisciplinair Overleg - Zuid-West-Vlaanderen:

Wie?
Persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag (eender welk type)

Wat?
Het afstemmen van de zorg en ondersteuning voor deze persoon in zijn thuissituatie* (stroomlijnen zorgproces, omlijnen zorgteam, opstellen van een zorgplan als hulpmiddel)
*De “persoon in zijn thuissituatie” betekent elke persoon die thuis verblijft of opgenomen is in een instelling waarbij de terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen. Personen die verblijven in serviceflats of assistentiewoningen vallen ook onder de “persoon in zijn thuissituatie”. Dit impliceert dat multidisciplinair overleg over personen, verblijvend in woonzorgcentra, niet in aanmerking komt voor vergoeding.

Aanvraag?
Binnenkort komt er een lijst MDO-overlegorganisatoren op de website van het Agentschap.

Aanwezig?
Alle personen, betrokken bij de zorg en ondersteuning van een persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag, gelijktijdig en fysiek: (bij voorkeur altijd) de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger, zijn mantelzorgers (indien aanwezig), de professionele zorgaanbieders en de overlegorganisator. De overlegorganisator is de neutrale partij aan tafel en zit het overleg voor. De overlegorganisator wordt niet gezien als 'deelnemer' aan het overleg.

Vergoedbaar?

 1. Naast de persoon zelf (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator nemen vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines deel.
   
 2. De persoon geeft toestemming voor de verwerking van zijn gegevens en voor de samenstelling van het overleg. De persoon of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger kan ook aangeven niet aanwezig te willen zijn op het overleg. Indien de deelname van de persoon noch zijn (wettelijke) vertegenwoordiger wenselijk of mogelijk is, wordt een ondertekende verklaring door de zorgaanbieders toegevoegd aan het dossier.
   
 3. De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Indien dit niet kan, wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek. Indien ook een videogesprek niet mogelijk is, wordt de huisarts telefonisch bij het gesprek betrokken (met telefoon op speaker, zodat alle aanwezigen elkaar kunnen horen en in gesprek kunnen gaan met elkaar). Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater. De mogelijkheid tot video- en telefoongesprek wordt ook aan de psychiater aangeboden.
   
 4. Er wordt 1 overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed. Concreet: als op 2 mei 2020 een vergoedbaar overleg doorgaat voor persoon X kan een nieuwe overleg voor diezelfde persoon X pas vergoed worden als het doorgaat op 3 mei 2021.
   

Vergoeding? Voor professionele zorgaanbieders (bedragen worden jaarlijks geïndexeerd):

 • Deelnemers (maximaal vier vergoed): €25 per deelnemer
 • Zorgbemiddelaar: €40
 • Overlegorganisator: €120

 

 

FORMULIEREN

Alle documenten hieronder opgesomd, zijn raadpleegbaar op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De definitieve documenten rond het MDO vergoedingssysteem vanaf 1/05/2020

Het sjabloon zorgplan
Dit sjabloon bevat drie luiken: (1) administratieve gegevens, (2) inhoudelijke invulling zorgplan en (3) de vergoedingsfiche. Van dit laatste zal in een latere fase een online registratiesysteem opgezet worden die dan de papieren versie vervangt. In het zorgplan en de vergoedingsfiche wordt de zorgkas van de patiënt genoteerd i.p.v. de verzekeringsinstelling. Dit is zo omdat het Agentschap samenwerkt met de zorgkassen voor de uitbetaling van de vergoedingen. De vergoedingsfiche wordt bewaard door de overlegorganisator tot vanuit Agentschap Zorg en Gezondheid het signaal komt dat de fiches mogen bezorgd worden voor betaling. Hierover zal op een latere datum communicatie volgen aan alle overlegorganisatoren.

Aan het ingevulde zorgplan worden verklaringen toegevoegd. Drie types verklaringen zijn voorhanden:

 1. Verklaring toestemming verwerking persoonsgegevens en akkoord samenstelling overleg 
  Deze verklaring moet altijd aanwezig zijn bij het zorgplan.
   
 2. Verklaring niet-gewenste aanwezigheid persoon of (wettelijke) vertegenwoordiger
  Deze verklaring kan ondertekend en toegevoegd worden aan het zorgplan in het geval de persoon zelf te kennen geeft niet bij het overleg aanwezig te willen zijn noch een vertegenwoordiger wensen.
   
 3. Verklaring door zorgaanbieders over afwezigheid persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of  zijn (wettelijke) vertegenwoordiger afwezigheid persoon 
  Deze verklaring wordt afgelegd door zorgaanbieders indien het (vooral bij psychiatrische problematiek) niet aangeraden wordt om de persoon bij het overleg te betrekken.
   

Checklist voor de overlegorganisator
Met deze checklist heeft de overlegorganisator een praktisch overzicht van welke criteria moeten vervuld zijn voor de vergoedbaarheid en hoe de vergoeding van de deelnemers moet toegekend worden.

MDO overleg organisatoren:
Aanvragen voor MDO worden rechtstreeks aan de overlegorganisatoren gesteld. Binnenkort komt er een lijst MDO-overlegorganisatoren op de website van het Agentschap. In de periode dat we de werking van het SEL ZWVL nog uitvoeren (tot en met juni 2020), bieden we aan de overlegorganisatoren de ondersteuning die nodig is om met het nieuwe vergoedingssysteem te werk te gaan. We zullen de overlegorganisatoren voldoende voorbereiden om de taak autonoom op te nemen.

De richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid doorgenomen en vragen?

Geef gerust door aan de medewerkers SEL ZWVL:
pauline.devos@selzwvl.be
rani.bleyaert@selzwvl.be
dorine.demets@selzwvl.be
Of via onze vaste telefoon: 056/26 11 30