Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

GDT Overleg Zuid-West-Vlaanderen

 

Wat?
Multidisciplinair overleg in de thuiszorg wordt door de federale overheid, onder bepaalde voorwaarden, sinds 2003 vergoed.

Het begrip GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuiszorgverzorging, dit is de erkenning die de verschillende SEL’s in Vlaanderen kregen van de federale overheid.Aangezien het om RIZIV-gelden gaat, kunnen thuishulpverleners (die geen RIZIV-nummer hebben) hierop geen beroep doen. Door echter een overeenkomst af te sluiten met het SEL, treedt de hulpverlener namens de GDT op en kan hij/zij aanspraak maken op de vergoeding.

Een deelnemer ontvangt 47,59 euro* voor een overleg thuis en 35,70 euro* voor een overleg elders.
De organisator ontvangt 40 euro per overleg (enkel indien het SEL budget het toelaat).

 

 

 

Criteria voor GDT-overleg

 • Je komt effectief samen en behandelt: de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt, de uitwerking en opvolging van een zorgplan en
  de taakafspraken tussen zorg- en hulpverleners
 • De huisarts is aanwezig op het overleg (en indien de patiënt thuisverpleging ontvangt ook de thuisverpleegkundige)
 • Ten minste drie zorgverleners nemen deel aan het overleg
 • De patiënt verblijft thuis (of is opgenomen in een instelling waarbij een terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen)
 • De patiënt stemt in met het overleg (hij neemt deel aan het overleg of verklaart dat zijn aanwezigheid niet vereist is door zijn handtekening te plaatsen op het zorgplan)
 • De patiënt of zijn/haar mantelzorger is aanwezig op het overleg of verklaarde dat de aanwezigheid niet vereist was.
 • Er kan 1x/jaar een dossier ingediend worden.
 

Formulieren
Klik hier om het GDT-zorgplan te downloaden

 

 

 

Overleg voor PVS-patiënten
Voor PVS-patiënten (persistente vegetatieve status) dient het GDT-zorgplan voor PVS-patiënten ingevuld te worden. Voor patiënten in deze situatie kan 4x/jaar een vergoeding bekomen worden. Belangrijke voorwaarde is echter dat er iemand uit het deskundige ziekenhuiscentrum aanwezig dient te zijn.

 

 

 

Niet-GDT overleg
MDO in de thuiszorg dat niet voldoet aan de GDT-voorwaarden, maar wel aan de afspraken beschreven in de provinciale afsprakennota, kan geregistreerd worden als niet-GDT overleg. In de praktijk wordt een niet-GDT overleg het vaakst georganiseerd in volgende situaties:

 • Een tweede overleg in hetzelfde kalenderjaar,
 • Geen verminderde fysieke zelfredzaamheid,
 • Geen twee zorgaanbieders met een RIZIV nummer aanwezig,
 • Geen huisarts en/of thuisverpleegkundige aanwezig.

De vergoeding voor niet-GDT overleg is dezelfde als voor GDT overleg. Vul hiervoor het registratieforumulier niet-GDT in.
Opgelet! Het SEL betaalt niet-GDT overleg enkel uit als het budget het toelaat.

 

Meer informatie

*Bedragen 2016 - worden jaarlijks geïndexeerd

 

 

Overleg rond de psychiatrische patiënt

 

Wat?
Een multidisciplinair overleg dat zich specifiek richt naar de doelgroep psychiatrische patiënten. Bij deze overleggen zijn zorgaanbieders uit verschillende sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de eerstelijnsgezondheidszorg, aanwezig.

 

 

Voorwaarden 

DOELGROEPVOORWAARDEN

 • Eén hoofddiagnose gesteld en/of een nevendiagnose (comorbiditeit) volgens DSM IV TR, DSM V of ICD X CM - verklaard door arts. Niet: dementie, epilepsie, mentale retardatie, neurologische stoornis, andere cognitieve stoornissen van medische, vasculaire of traumatische oorsprong.
 • Een voorafgaande contact met de geestelijke gezondheidszorg, uiterlijk 1 jaar geleden:
 • ziekenhuisopname van 14 dagen in psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ of K-dienst

    - ziekenhuisopname van 14 dagen waarbij psychiatrisch consult is geweest (erkende honoraria)
    - tenlasteneming gedurende 14 dagen door de mobiele equipe (Art. 107)
    - tenlasteneming door team PZT vanuit initiatief beschut wonen (minstens 14 d.)
    - tenlasteneming min. 1 jaar door psychiater of CGG

           - kinderen/jongeren: tenlasteneming gedurende 14 dagen door project outreach
           - kinderen/jongeren: begeleiding van min. 6 maand, uiterlijk 1 jaar geleden in CGG of een kinderpsychiater

 • Noodzakelijk dat er een begeleidingsplan (van 12 maanden) opgesteld wordt
 • Toename van de intensiteit of de frequentie van de symptomen.

Verlies van vaardigheden of functies op minstens 3 domeinen (basisautonomie, wonen, gemeenschap, taal en communicatie, maatschappelijk aanpassing, werk, schoolse kennis, motoriek of persoonlijk gedrag).

OVERLEGVOORWAARDEN

 • minstens 2x/jaar overleg
 • minstens 3 verschillende types gezondheidsbeoefenaars en hulpverleners aanwezig op het overleg, waarvan 1 uit de GGZ en 1 uit de eerstelijnsgezondheidszorg of uit een dienst van de welzijnszorg erkend door de bevoegde Gewesten of Gemeenschappen.
 • opstellen van een begeleidingsplan dat volgende bevat: taakafspraken, doelstellingen, identificatiegegevens, verklaring patiënt.
 

 

Vergoeding*

 • Referentiepersoon (=betrokken hulpverlener): €100,30/overleg
 • Overlegorganisator: €217,73 voor een eerste overleg en €146.93 voor een opvolgoverleg.
 • Deelnemers met RIZIV-nummer, psycholoog of orthopedagoog: €47,89/overleg thuis of €35,92/overleg elders
 • Deelnemers zonder RIZIV-nummer: gezamenlijke vergoeding van €47,89/overleg thuis of €35,92/overleg elders (verdeeld)

Voor andere gezondheidszorgbeoefenaars en hulpverleners die deelnemen aan het overleg kan de tegemoetkoming maximaal twee keer aangerekend worden indien meerdere diensten of instellingen die professioneel zorg of hulp verlenen aanwezig zijn op het overleg. Er moeten duidelijke afspraken zijn omtrent de verdeling van deze tegemoetkoming.

 

 

Formulieren
De organisator vult het begeleidingsplan in.
De referentiepersoon vult het inhoudelijk begeleidingsplan in, met administratieve ondersteuning van de overlegorganisator.

De psychiater of huisarts dient een verklaring, opgenomen in het begeleidingsplan, in te vullen. Indien deze niet aanwezig is op het overleg kan u de verklaring apart opsturen met een begeleidende brief.
- verklaring arts
- begeleidende brief psychiater
begeleidende brief huisarts

De referentiepersoon is, zoals al hoger vermeld, veranwoordelijk voor het invullen van het 2de deel van het begeleidingsplan nl. het inhoudelijk deel. Onderstaand document kan apart doorgestuurd worden naar de referentiepersoon met een overzicht van zijn of haar taken. Hij kan in deze taak (administratief) ondersteund worden door de overlegorganisator.
- inhoudelijk begeleidingsplan (referentiepersoon)
- taken referentiepersoon

 

De overzichtslijst met erkende overlegorganisatoren OPP

*Bedragen 2016 - worden jaarlijks geïndexeerd