Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

NIEUWS (ZUID-WEST-VL)

 

 

OPRICHTING EERSTELIJNSZONES

Deze zomer lanceerde minister Vandeurzen een oproep tot de vorming van eerstelijnszones. Dit kadert binnen de brede hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg. De beleidsvisie vind je hier terug.

Naar aanleiding van de oproep organiseerden het SEL en LMN Zuid-West-Vlaanderen, die de hervorming faciliteren, vier startmomenten. Tijdens deze startmomenten werd stilgestaan bij het resultaat van de eerstelijnsconferentie en presenteerden we een voorstel van indeling in drie eerstelijnszones.

Dit voorstel werd de voorbije maanden verder verfijnd tot een uitgewerkt dossier.
In Zuid-West-Vlaanderen zien we een verdeling in drie eerstelijnszones:

 

Wat betekent de vorming van de ELZ voor de lokale werking (LST) van het SEL?
De LST secretarissen formuleerden een eerste advies.

 

 

NIEUWBRIEF

Een korte nieuwsbrief wordt op regelmatige basis verstuurd met een stand van zaken van de acties van het SEL, vormingsaanbod, nieuwigheden, enz.

Ontvang je de nieuwsbrief van het SEL nog niet? 

 

 

 

ZORGPAD HARTFALEN

Voor de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen werd i.s.m. de ziekenhuizen (cardiologen en hartfalenverpleegkundigen), de huisartsen en de thuiszorg een extramuraal zorgpad hartfalen ontwikkeld.

» Vormingpakket thuiszorg: aandachtspunten
» Vormingpakket thuiszorg: powerpoint presentatie

» Informatiebrochure (AZ Delta)
» Dagboek patiënten (AZ Delta)

» Volledig zorgpad (AZ Groeninge)

 

 

WEGWIJS in ZWVL

Hét naslagwerk voor elke professionele zorgverlener
» 1 document voor Zuid-West-Vlaanderen
» Ruimer aanbod dan de gemeentelijke brochures: vroedvrouwen, sector GGZ, enz.
Raadpleeg de regionale wegwijs

 

 

EERSTELIJNSCONFERENTIE

Op 16 februari 2017 wordt een nieuwe eerstelijnsconferentie georganiseerd. Het onderwerp is de reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. Ter voorbereiding van deze conferentie werden eind 2015 zes werkgroepen in het leven geroepen, die zich buigen over de verschillende aspecten van de eerste lijn in Vlaanderen.

Het resultaat van deze werkgroepen wordt getoetst aan het brede werkveld via een eenmalige provinciale toetsingsronde op 14 september (19u30-21u30) te Brugge (VAC Jacob Van Maerlant, Koning Albert I-laan 1-2).

 

 

PILOOTPROJECTEN GEINTEGREERDE ZORG VOOR CHRONISCH ZIEKEN

Project 'De Brug' (regio Kortrijk-Menen) is een van de 16 geselecteerde projecten.
Opzet: de zorg voor ernstig zorgbehoevenden, met een chronische aandoening, beter afstemmen door het vormen van een zorgketen. W13 trekt een breed consortium naar de volgende fase. 

Het project risicogedrag (regio Waregem) is niet geselecteerd maar mag een aangepast voorstel indienen tegen eind augustus.

Lees verder

 

 

DRAAIBOEK MDO

 

MDO in ZWVL: verduidelijking van de criteria

Het bestuur keurde in juni de aanvullende criteria voor een vergoedbaar multidisciplinair overleg goed. Deze criteria zijn eerder een verduidelijking van wat reeds verondersteld werd.

Bekijk ook onze vernieuwde steekkaart multidisciplinair overleg.

Vraagje over MDO? Bekijk onze lijst met veelgestelde vragen.
 

 

Toekomst van het SEL: VERANDERINGSTRAJECT 2015-2019

Minister Vandeurzen wil de structuren in de eerstelijnszorg reorganiseren. In 2017 gaat een nieuwe conferentie door die door 6 werkgroepen inhoudelijk voorbereid zal worden. Lees meer in de visienota.


Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen maakten we met de 4 netwerken een nota op met een pleidooi voor het grootstedelijke niveau. 

 

 

DEMENTIEWIJZER 

 

 

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WOONZORGCENTRA

Het SEL wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de woonzorgcentra, kortverblijven, serviceflats/assistentiewoningen en dagverzorgingscentra uit de regio.
 

 

 

 

ZORGPLANNEN MULTIDISCIPLINAIR OVERLEG

Op zoek naar een blanco GDT-zorgplan, niet-GDT registratieformulier of begeleidingsplan OPP?

NIEUWSTE THEMA'S