Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgregio. Er zijn 15 SEL’s in Vlaanderen, door de Vlaamse Overheid bepaald via het zorgregiodecreet, waarvan 4 in West-Vlaanderen.

 


Doel

Het doel van een SEL is de kwaliteit van de zorg rond de individuele patiënt binnen zijn regio te optimaliseren. Hiervoor heeft het SEL een aantal opdrachten (opgesteld door de Vlaamse Overheid en vertaald naar de praktijk door het bestuur van elk SEL) die zich vooral op organisatorisch vlak situeren. Ze zijn gericht naar de zorgbehoevende gebruikers en hun omgeving en naar zorgaanbieders en bevolking. De kern is steeds samenwerking, afstemming van zorg, multidisciplinair overleg, interprofessionele vorming, goede praktijkvoorbeelden, zorg rond opname en ontslag, informatievoorziening...

Voor een overzicht van de verschillende wetteksten, druk hier.
De 12 opdrachten worden door het bestuur in een actieplan gegoten. Deze kan je (net zoals de opdrachten) terugvinden onder het tabblad SEL.
 

 


Medewerkers & Leden

Teneinde deze samenwerking zo goed mogelijk te weerspiegelen binnen eigen muren is het SEL samengesteld uit vertegenwoordigers actief in het werkgebied van het SEL: 

  • de huisartsen
  • de verpleegkundigen en vroedvrouwen
  • de diensten voor gezinszorg
  • de diensten voor maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
  • de OCMW’s
  • de lokale dienstencentra
  • de woon- en zorgcentra
  • andere zorgaanbieders zoals: mantelzorgverenigingen, gebruikersverenigingen, verenigingen voor vrijwilligers in de thuiszorg, kinesisten, …  actief in het werkingsgebied van het SEL.
     

Deze vertegenwoordigers vormen per regio de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur die op regelmatige tijdstippen samenkomen. De dagelijkse werking van het SEL wordt waargenomen door het dagelijks bestuur. De uitvoering van de opdrachten wordt opgenomen door de coördinatoren en medewerkers in het bureel waar het SEL gevestigd is. Op provinciaal vlak is er overleg tussen de 4 SEL’s. Voor een overzicht van de leden van het SEL verwijzen we naar het onderdeel Medewerkers & Leden onder het tabblad SEL.
 

 


Lokale Werkingen

Omdat één centrale vertegenwoordiging binnen de regio niet voldoende is om de kwaliteit op lokaal vlak te garanderen, heeft elk SEL lokale werkingen. Via deze lokale werkingen wil het SEL de thuiszorgaanbieders ondersteunen door de mogelijkheid te scheppen om collega's te ontmoeten, informatie uit te wisselen, samen te werken, vormingen te volgen.... Voor meer informatie zie: Lokale Werking.
 

 


Multidisciplinair Overleg

Elk van de West-Vlaamse SEL's is erkend als een Geïntegreerde Dienst Thuisverzorging (GDT). Een GDT heeft de opdracht om te waken over de opvolging van informatie en de ondersteuning doorheen het ganse zorgproces. In Vlaanderen kan elk erkend SEL een GDT-erkenning aanvragen, waardoor de werkgebieden van SEL's en GDT's samenvallen. In de praktijk vertaalt zich dat in een ondersteuning van multidisciplinaire overleggen in de thuiszorg. Dergelijke overleggen worden bovendien vergoed door de SEL's.

Meer informatie over multidisciplinair overleg vind je onder het tabblad overleg in de thuiszorg.
 

 


En verder....

Het SEL is actief in verschillende Thema's en Projecten en biedt ook Vormingen aan. Bovendien is het SEL een aanspreekpunt voor professionelen. Zij kunnen hier terecht voor meer informatie over projecten in de eerstelijn van hun zorgregio. Daarnaast geeft het SEL toelichting omtrent het gebruik van een zorgplan en de organisatie van een multidisciplinair overleg.

Als mantelzorger of gebruiker kan je bij het SEL terecht voor informatie over de organisatie en mogelijkheden van thuiszorg. Bovendien stelden de SEL's, per regio, een handig overzicht op van alle organisaties en zelfstandigen in de thuiszorg. Deze informatie werd gebundeld in het 'Thuiszorgzakboekje', dat zowel online als op papier beschikbaar is.