Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

De Koepel

De koepel - Geïntegreerde zorg voor de chronische cliënt en omgeving met polyfarmacie, meervoudige ziekenhuisopnames of kansarmoede


Lees Meer

Thuiszorgzakboekje

Een van onze opdrachten vanuit de Vlaamse Overheid is het maken, regelmatig actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties. 


Lees Meer

Vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning (VZP) is een continu en dynamisch proces van reflectie en dialoog tussen de patiënt, zijn naasten en zorgverleners, waarbij toekomstige zorgdoelen besproken en vastgelegd worden. Het doel van het proces is het verwoorden van de waarden en voorkeuren van de patiënt over zijn toekomstige zorg. Hierdoor kan vroegtijdige zorgplanning de besluitvorming bevorderen wanneer de patiënt niet meer in staat is zijn wil te uiten.


Lees Meer

Steekkaart met contactgegevens per gemeente

Tijdens het contact met een patiënt kan blijken dat er nood is aan een geschikte doorverwijzing. Als professioneel zorgverstrekker is het echter niet altijd eenvoudig om zelf op de hoogte te zijn (en te blijven) van alle juiste informatie voor een doorverwijzing.


Lees Meer

Digitale communicatie

De toenemende digitalisering maakt ICT binnen de eerstelijnsgezondheidszorg steeds belangrijker. We spelen hierop in door systemen te ontwikkelen en te integreren die zorgen voor een betere samenwerking, afstemming, gegevensdeling en communicatie.


Lees Meer

Lokaal Sociaal Beleid

Het SEL kan, op vraag, advies bieden omtrent eerstelijnsgezondheidszorg in het kader van een lokaal sociaal beleids- of bestuursplan. Voor meer info over het lokaal sociaal beleid in Oostende, klik op de link hieronder.


Lees Meer

Valpreventie

Het SEL is al jaren een actieve partner rond valpreventie. Het SEL maakt deel uit van de provinciale werkgroep valpreventie. Bovendien ondersteunt het alle initiatieven omtrent valpreventie van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Brugge - Oostende.
Lees Meer

Dementie

Het SEL Oostende-Veurne is op verschillende vlakken actief rond het thema dementie.


Lees Meer

Zorgtrajecten

Het SEL is partner van de Lokale Multidisciplinaire netwerken (LMN's) Brugge-Oostende-Houtland en Centraal W-Vl.


Lees Meer

Samenwerkingsovereenkomst met ziekenhuizen en woonzorgcentra

Het SEL sluit samenwerkingsovereenkomsten af met de ziekenhuizen en woonzorgcentra in de regio in functie van de zorgcontinuïteit.


Lees Meer

Zorgvernieuwingsprojecten

Wat de eerste oproep betreft, participeert SEL Oostende - Veurne in twee zorgvernieuwingsprojecten in de ouderenzorg:

  • Zorg op maat in het woon- en zorgcentrum De Branding in De Haan en
  • Dagrevalidatie voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel in het Belgisch Zeeinstituut voor orthopedie (BZIO).


Wat de tweede oproep betreft, participeert SEL Oostende - Veurne in het zorgvernieuwingsproject Thuiszorg 2.0 - Thuiszorgzekerheid in regio Oostende - Bredene.


Lees Meer

Vermaatschappelijking Geestelijke Gezondheidszorg

Het SEL participeert in het project vermaatschappelijking geestelijke gezondheidszorg regio Noord West-Vlaanderen.


Lees Meer

Psychiatrische thuiszorg

Sinds 1999 coördineerde het voormalige SIT (Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg) een netwerkproject psychiatrische thuiszorg. In samenwerking met partners uit de thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijnssector werd de zorg voor personen met psychiatrische problemen, die thuis verblijven, ondersteund en gecoördineerd.

Sinds eind 2010 is er in de regio een gesubsidieerd pilootproject psychiatrische thuiszorg waarvoor personeel vrijgesteld kan worden. Dat psychiatrisch expertiseteam (PET) is een samenwerkingsverband van de geestelijke gezondheidszorg met de eerstelijnszorg (SEL). 


Lees Meer