Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Het SEL heeft 9 specifieke opdrachten

Opdracht 1

Het bewaken van de procedures die betrekking hebben op de evaluatie van het zelfzorgvermogen en de kwaliteitsvolle uitwerking van het zorgplan. Ondersteunen erkende organisatoren om tot kwaliteitsvol overleg te komen en om zorgplannen correct te kunnen opmaken. Procedures aanpassen waar nodig in afspraak met provinciale collega’s (cfr. wijzigende wetgeving)

Opdracht 2

Het toezicht houden op de organisatie van het multidisciplinair overleg in het kader van een zorgplan door de gebruiker zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, een mantelzorger, een vrijwilliger of zorgaanbieder

Opdracht 3

Het faciliteren van het multidisciplinair overleg door personen, vermeld in punt 2, indien gewenst, toe te leiden naar een zorgaanbieder die zijn bereidheid hiertoe kenbaar heeft gemaakt aan een SEL voor de organisatie van dit multidisciplinair overleg. &

Opdracht 4

Het zelf organiseren van een multidisciplinair overleg als de zorgaanbieder, vermeld in punt 3, nalaat dat overleg te laten plaatsvinden binnen een termijn van een maand na de aanvraag tot overleg. Ondersteunen van organisatoren van multidisciplinair overleg (= MDO). Faciliteren van multidisciplinair overleg. Opvolging beleidsvisie rond zorgcoördinatie/casemanagement. Afstemmen in de regio en via EMAPCT! Opvolgen van ontwikkelingen op het vlak van digitale gegevensdeling Alles rond MDO blijft een hoofdopdracht voor het SEL. Ook in 2019 zetten we sterk in op MDO.

Opdracht 5

Het ondersteunen van de initiatiefnemers van de eerstelijnszone, in het werkgebied van het SEL. Ondersteunen van de 3 eerstelijnszones (= ELZ) van onze SEL-regio; ondersteunen van gemeenten van onze SEL-regio die tot een ELZ behoren die buiten onze regio valt. Kennis en expertise delen met het nieuw te vormen netwerk. Opvolgen van regelgeving mbt de vorming van de eerstelijnszones

Opdracht 6

Samenwerkingsovereenkomsten met minstens de ziekenhuizen, woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf opvolgen om het zorgcontinuüm te verzekeren. Die overeenkomsten hebben tot doel een vlotte overgang te realiseren van de thuissituatie naar een residentiële of semi-residentiële voorziening of ziekenhuis en omgekeerd. Opvolgen samenwerking om zorgcontinuüm te verzekeren o.a. via de begeleidingscommissies. Samenwerken in het kader van projecten, overlegplatformen en netwerken, rekening houdend met de vorming van de eerstelijnszones en bijhorende opdrachten.

Opdracht 7

Het actief bekendmaken van www.desocialekaart.be bij zorgaanbieders in het werkgebied van het SEL

Opdracht 8

Het ondersteunen van zorgverstrekkers in het werkgebied van het SEL om opgenomen te worden in de databank van de website www.desocialekaart.be. Deelnemen aan besprekingen en vormingen rond de ontwikkeling van www.desocialekaart.be. Updaten thuiszorgzakboekje en gegevens van thuiszorgzakboekje uploaden in www.desocialekaart.be. Bekend maken van de website www.desocialekaart.be. Ondersteunen van zorgverstrekkers op opgenomen te worden in de databank

Opdracht 9

Het verlenen van adviezen , op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse overheid, en het signaleren aan het Agentschap van goedepraktijkvoorbeelden en van eventuele probleemsituaties. Het SEL MWVL verzamelt via de LAS werking actief signalen (knelpunten en goede praktijkvoorbeelden) uit de eerstelijnsgezondheidszorg, verwijst door waar nodig en geeft signalen door aan de overheid