Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

GDT Overleg Noord-West-Vlaanderen

Wat?

Multidisciplinair overleg in de thuiszorg wordt door de federale overheid, onder bepaalde voorwaarden, sinds 2003 vergoed. Thuiszorgverleners krijgen een vergoeding van € 38,72 of € 51,62 * indien zij aan het overleg hebben deelgenomen.

Het begrip GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuiszorgverzorging, dit is de erkenning dat de verschillende SEL’s in Vlaanderen kregen van de federale overheid.Aangezien het om RIZIV-gelden gaat, kunnen thuishulpverleners (die geen RIZIV-nummer hebben) hierop geen beroep doen. Door echter een overeenkomst af te sluiten met het SEL, treedt de hulpverlener namens de GDT op en kan hij/zij aanspraak maken op deze vergoeding.

 * Tarieven 2020 t.e.m. 30/04/2020

 

Criteria voor GDT-overleg

Om een vergoedbaar GDT overleg te organiseren dient het aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je komt effectief samen en behandelt:

                            - de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt -> invullen van Katz schaal

                            - de uitwerking en opvolging van een zorgplan

                            - de taakafspraken tussen zorg- en hulpverleners

 • De huisarts is aanwezig op het overleg (en indien de patiënt thuisverpleging ontvangt ook de thuisverpleegkundige)
 • Ten minste drie zorg- of hulpverleners nemen deel aan het overleg, indien een verpleegkundige betrokken is bij de zorg, is die aanwezig
 • De patiënt verblijft thuis (of is opgenomen in een instelling waarbij een terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen)
 • De patiënt stemt in met het overleg (hij neemt deel aan het overleg of verklaart dat zijn aanwezigheid niet vereist is door zijn handtekening te plaatsen op het zorgplan)
 • De patiënt of zijn/haar mantelzorger is aanwezig op het overleg OF verklaarde dat de aanwezigheid niet vereist was.
 • Het dossier werd voor deze patiënt dit jaar nog niet eerder ingediend bij het SEL. 

 

 

 

Administratie
Klik hier om het registratieformulier voor een GDT-zorgplan te downloaden. Ook voor niet-GDT-zorgplannen wordt in onze regio het formulier van GDT gebruikt.

  
Wie krijgt een vergoeding?

Overzicht: wie krijgt een vergoeding bij GDT-overleg?

 

Overleg voor PVS-patiënten

Voor PVS-patiënten (persistente vegetatieve status) dient het GDT-zorgplan voor PVS-patiënten ingevuld te worden. Voor Patiënten in deze situatie kan 4x/jaar een vergoeding bekomen worden. Belangrijke voorwaarde is echter dat er iemand uit het deskundige ziekenhuiscentrum aanwezig dient te zijn.

 

Overleg rond de psychiatrische patiënt

 

Op 1 april 2012 startte een nieuw wetgeving rond de vergoeding van overleg rond patiënten met een psychiatrische problematiek, dit is het vervolg op de Therapeutische Projecten (TP).
De defintieve wettekst is verschenen in het Belgische Staatsblad op 30 maart.

! Op 27 juni 2014 is het wijzigingsbesluit inzake overleg rond de psychiatrische patiënt thuis gepubliceerd.
Klik hier: Omzendbrief aan de GDT’s 

De voorwaarden zijn gewijzigd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014!

 

Voorwaarden voor de doelgroep:

 • Hoofddiagnose gesteld en/of een nevendiagnose (comorbiditeit) volgens DSM IV TR, DSM V of ICD X - verklaard door arts
 • Een voorafgaand contact met de geestelijke gezondheidszorg:

   - ziekenhuisopname van 14 dagen in psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ of K-dienst, uiterlijk 1 jaar geleden
   - ziekenhuisopname van 14 dagen waarbij psychiatrisch consult is geweest, uiterlijk 1 jaar geleden
   - tenlasteneming gedurende 14 dagen door de mobiele equipe (Art. 107), uiterlijk 1 jaar geleden
   - tenlasteneming gedurende minstens 14 dagen door team PZT vanuit een initiatief beschut wonen
   - tenlasteneming gedurende minstens 1 jaar door psychiater of CGG
   - kinderen/jongeren: tenlasteneming gedurende 14 dagen door project outreach, uiterlijk 1 jaar geleden
   - kinderen/jongeren: begeleiding van minstens 6 mnd in CGG, uiterlijk 1 jaar geleden
                                  of aanmelding door politie, parket of jeugdrechter uiterl. 1 mnd geleden
   - kinderen/jongeren: tenlasteneming gedurende 6 maand door een kinderpsychiater of een CGG

 • Noodzakelijk dat er een begeleidingsplan (van 12 maanden) opgesteld wordt
 • Toename van de intensiteit of de frequentie van de symptomen
 • Verlies van vaardigheden of functies op minstens 3 domeinen (basisautonomie, wonen, gemeenschap, taal en communicatie,
      maatschappelijke aanpassing, werk, schoolse kennis, motoriek of persoonlijk gedrag)

 

 

Voorwaarden voor het overleg:

 • minstens 2x/jaar overleg
 • minstens 3 professionele hulpverleners waarvan 1 uit de GGZ en 1 uit de eerstelijnsgezondheidszorg
 • opstellen van een begeleidingsplan dat volgende bevat: taakafspraken, doelstellingen, identificatiegegevens, verklaring patiënt

 

Indien voldaan aan de voorwaarden kan volgende vergoeding toegekend worden:

 • Referentiepersoon (=betrokken hulpverlener): €108,14/overleg*
 • Overlegorganisator: €234,73/1e *overleg of €158,40/opvolgoverleg*
 • Deelnemers met RIZIV-nummer, psycholoog of orthopedagoog: €51,62*/overleg thuis of €38,72*/overleg elders
 • Deelnemers zonder RIZIV-nummer: gezamenlijke vergoeding van €51,62*/overleg thuis of €38,72*/overleg elders
      (max. 2x per overleg en verdeeld) * tarieven 2020 t.e.m. 30/04/2020

 

 

Administratie

Hoe vergoeding ontvangen? De GDT/ het SEL factureert en registreert het overleg op basis van een ingevuld begeleidingsplan. De organisator vult deel 1 van het begeleidingsplan in, de referentiepersoon vult deel twee in.De huisarts of psychiater dient een verklaring, opgenomen in het begeleidingsplan, in te vullen. Indien deze niet aanwezig is op het overleg kan u de verklaring apart opsturen met een begeleidende brief.

 

De referentiepersoon is, zoals reeds hoger vermeld, verantwoordelijk voor het invullen van het 2de deel van het begeleidingsplan, nl. het inhoudelijk deel. Hij kan bij deze taak ondersteund worden door de organisator. Onderstaand document kan apart doorgestuurd worden naar de referentiepersoon met een overzicht van zijn of haar taken.

 

Contacteer het SEL voor meer informatie.