Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

 

 

 

'Geïntegreerde gezondheidszorg is gezondheidszorg die beheerd en geleverd wordt op een manier die garandeert dat personen verzorg wordenin een continuüm van gezondheidsbevordering, ziektepreventie, diagnose, behandeling, ziektemanagement, rehabilitatie en palliatieve zorg, op verschillende niveaus en plaatsen binnen het gezondheidssysteem, en volgens hun behoeften doorheen hun levensloop.'

                                                                                                                                                                              Definitie WHO 2015


De oorspronkelijke naam van ons project CIPCC (Collectief ImpactPlatform Chronic Care)  dekt wel de lading, maar ligt wat moeilijk in de mond. Met dank aan Kris Vermael van PRoF werd ons project herdoopt naar 'EMPACT' : het is finaal de bedoeling dat de mensen zelf iMPACT hebben of hun Eigen gezondheid. Het doet ook denken aan Empathie, bekommerd om, inlevingsvermogen…  Zo kan het ook aanzetten tot een positief verhaal.

Het aantal personen met één of zelfs meerdere chronische aandoeningen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. De zorgnood wordt steeds complexer en de zorg volgt deze trend noodgedwongen. het welzijn van deze patiënten met een complexe zorgnood kan verbeterd worden door een geïntegreerd zorgmodel. Een model waarbij de patiënt centraal staat, ondersteund door een multidisciplinair team, waarbij de zorg niet opgesplitst wordt in hokjes tussen gezondheid en welzijn, tussen eerstelijns- en specialistische zorg, tussen zorg betaald door de federale of de regionale overheid....

Om deze visie te ondersteunen, hebben de ministers van volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: 'Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid'. Dat gebeurde op 19 oktober 2015.

Op 2 februari 2016 hebben die ministers hun gemeenschappelijke visie op Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken voorgesteld en hebben ze een oproep gelanceerd tot kandidaatstelling voor pilootprojecten die dergelijke zorg willen ontwikkelen.

Het doel van deze pilootprojecten is het uittesten van geïntegreerde zorg voor chronische patiënten binnen een geografisch afgelijnde regio met respect voor de Triple Aim gedachte en met aandacht voor het equityprincipe en de levenskwaliteit van de gezondheidsprofessionals.

Meer uitleg over het doel, de timing en de voorwaarden voor het opzetten van dergelijke projecten vind u in de Gids voor Pilootprojecten.

Voor extra informatie, alsook de presentatie van 2 februari 2016, kunt u terecht op http://www.integreo.be.

De presentaties van de informatiedag van 6 december 2016 kunt u hier vinden. Eveneens kunt u hier ook enkele nieuwe documenten vinden, oa "Praktische fiche Case Management" , "Praktische Fiche Visie en Doelstellingen" en "Toolbox voor strategieontwikkeling".

Op 15/09/2017 werd het project ingediend en op 18/12/2017 werd het dossier goedkeurd! EMPACT! werkt rond 3 actieprogramma’s:

 • Zorgcoördinatie en continuïteit: het zorgaanbod beter en efficiënter organiseren.
 • Eigen gezondheid en persoonlijke doelen: wat kan de patiënt zelf ondernemen om zijn gezondheid te bevorderen.
 • Optimale zorgomgeving: hoe organiseren we het best de thuissituatie en de buurt.
   
Elk van deze programma’s hebben verschillende actielijnen. De actieprogramma’s worden gedragen door een lerend netwerk. Het project bouwt een cultuur uit tot betere informatie en communicatie en tot het sensibiliseren en opleiden van zorgverleners. Daarnaast komt EMPACT! tot een platform dat heel het zorgaanbod samenbrengt. Bij dit lerend netwerk wordt rekening gehouden met de waarden en is er ook plaats voor kennisinstellingen die zich mee engageren in de zorg.
 
Klik hier voor het locoregionaal actieplan EMPACT!
 
Klik hier voor meer informatie

 

Welke rol speelt het SEL MWVL in dit verhaal?

Het SEL MWVL gelooft en steunt het idee dat een geïntegreerd zorgmodel het welzijn van een chronisch zieke danig kan verbeteren. Daarom steunen wij het opzetten van een pilootproject in onze regio.

Wij boden onder meer ondersteuning bij de start van het project door het bekend maken van de mogelijkheden van de pilootprojecten en door te informeren naar mogelijke partners in onze regio.

We organiseerden in samenwerking met het Jan Yperman Ziekenhuis van Ieper en AZ Delta van Roeselare 2 activiteiten (brainwave en event - april 2016). De grote opkomst, de grote bereidheid van de aanwezige partners om te participeren aan een project en de vele projectideeën, zorgden voor een positieve stimulans om een project in te dienen voor onze regio. Een kerngroep (van verplichte partners) bundelde alle ideeën en schreef een projectvoorstel uit.

Dit resulteerde in een mooi project voor gans onze regio: Collectief Impact Platform Chronic Care (CIPCC) - nieuwe naam EMPACT 'staat voor 'Impact op je Eigen gezondheid' en verwijst naar Empathie, bekommerd om, inlevingsvermogen, ...

Lees hier een samenvatting van dit project.
 

Historiek van reeds ondernomen acties:

December 2017:

 

Op 18/12/2017 werd het kandidaatsdossier van het project EMPACT! weerhouden om toe te treden tot de uitvoeringsfase.

September 2017:

Locoregionaal actieplan ingediend bij de overheid. Dit najaar volgt een mondelinge verdediging van het project en eind dit jaar wordt de beslissing bekend gemaakt.

December 2016:

De vragenlijsten die bezorgd werden aan zorgaanbieders en patiënten werden massaal ingevuld. In de 4 werkgroepen werd – samen met het innovatiecentrum – degelijk werk geleverd. De stuurgroep kwam een eerste keer samen en de kernwerkgroep heeft recentelijk een eerste versie van visie en strategische doelstellingen uitgewerkt.
 
Op 16 december zal de stuurgroep deze eerste versie van visie en strategische doelstellingen verder verfijnen en bijsturen. Er zullen een aantal operationele doestellingen gekoppeld worden aan de strategische doelstellingen en op 19 december 2016 willen we met deze dan samen met de klankbordgroep (gans het consortium) verder verfijnen.
 

Donderdag 13 oktober 2016: 
Tijdens het plenair informatiemoment werd aangekondigd dat de conceptualisatiefase van ons pilootproject wordt verlengd! We krijgen de tijd tot 31 maart 2017 om ons locoregionaal actieplan op te maken. 

September 2016: 
vergaderingen van de werkgroepen - alle leden van het consortium konden zich kandidaat stellen om in een werkgroep dieper in te gaan op specifieke thema's. Daarnaast blijft ook de kernwerkgroep samenkomen om alle activiteiten voor te bereiden, op te volgen, uit te werken, ... De leden van het consortium werden bevraagd om zich kandidaat te stellen voor de stuurgroep. Meer info over werkgroepen, stuurgroep, ... vind je terug in de presentatie van de opstartvergadering. Zie link hieronder bij 31 augustus 2016.

 

Woensdag 31 augustus 2016: 
Eerste bijeenkomst van de klankbordgroep - Presentatie opstartvergadering EMPACT

 

Zomer 2016: 
Vergaderingen van de kernwerkgroep samen met de coach Peter Willen.

 

Woensdag 22 juni 2016: kick-off te Brussel voor de vertegenwoordigers van alle goedgekeurde projecten.
Bekijk hier de presentaties van deze kick-off meeting. 

 

Donderdag 16 juni 2016: officiële goedkeuring van ons project. 
Slechts 16 van de 70 ingediende projecten werden goedgekeurd. 19 projecten krijgen nog een herkansing, waarvan ondertussen nog 4 projecten weerhouden werden.

De lopende pilootprojecten kunt u hier bekijken.

 

Dinsdag 31 mei 2016: template voor interesseverklaring werd ingediend

Naam project: CIPCC = Collectief Impact Platform Chronic Care - Projectregio : Midden West-Vlaanderen, met een werking in 2 subregio's: Poperinge-Ieper-Diksmuide en Roeselare-Izegem-Tielt

Een 70-tal partners vanuit gans de regio Midden West-Vlaanderen (van Poperinge tot en met Tielt) ondertekenden de interesseverklaring. Daarnaast behoren deze partners ook tot heel diverse sectoren (preventie, curatie, palliatie, geestelijke gezondheidszorg, WZC, VAPH-sector, eerste lijn, tweede lijn,...). Dit alles zorgt ervoor dat we een sterk gedragen project konden indienen, waarbij we hopen op de goedkeuring van de overheid.

Ten laatste op 22 juni zullen we vernemen als 'ons project' goedgekeurd wordt en als we kunnen overgaan naar de volgende fase (= conceptuele fase).

 

Dinsdag 19 april 2016: Event 'Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken - een uitdaging voor Midden West-Vlaanderen?  - in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper.

 • Verwelkoming - Dr. Jean-Paul Van Severen (voorzitter SEL MWVL)
 • Toelichting over de pilootrprojecten in het algemeen - dr. Ri De Ridder (Directeur-Generaal Geneeskudige Verzorging RIZIV)  
 • De ppt-voorstelling van de toelichting van dr. Ri De Ridder met de algemene informatie rond de pilootprojecten is hier beschikbaar.
 • Eerste resultaten van de brainwave van 12 april 2016 - Dhr. Jan Van Hecke 
 • Overzicht van de projectideeën die uit de vragenlijsten naar voor kwamen - Mevr. Caroline Gheysen (Jan Yperman Ziekenhuis, Ieper)
 • Slotwoord met samenvatting - dr. Stefan Vandecandelaere (AZ Delta, Roeselare)

 

150 geïnteresseerde aanwezigen vanuit gans de regio MWVL (regio's Tielt,  Izegem, Roeselare, Diksmuide, Ieper en Poperinge) zakten af naar Ieper voor dit event. We waren verheugd dat niet alleen vanuit alle kanten van onze regio mensen aanwezig waren, maar dat die dan ook nog eens vanuit verschilende disciplines, sectoren, netwerken, ... kwamen. Dit was zeker ook een meerwaarde om tot een gedragen project in de regio te komen.

Een greep uit de disciplines die aanwezig waren: huisartsen, apothekers, (thuis-)verpleegkundigen, maatschappelijk werkers van de OCMW's, diensten gezinszorg, kinesitherapeuten, psychologen, ... Maar ook aanwezigen vanuit de ouderenzorg, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg/sector personen met een beperking, sector geestelijke gezondheidszorg, expertisecentra dementie, ziekenhuisector (zowel beleid, artsen-specialisten, paramedici, ICT, kwaliteitscoördinatoren, ...) en betrokkenen vanuit de overkoepelende netwerken (SEL, LMN, LOGO, ECD, GGZ, NPZ). Wat voor ons project ook zeker een grote meerwaarde is, is de aanwezigheid vanuit de patiëntenverenigingen en vanuit de scholen/onderwijs.

Met dit divers publiek, waarvan de meesten zich ook actief willen inzetten voor een project in onze regio, kunnen we samen een projectvoorstel uitwerken dat gedragen wordt door zowel zorgaanbieders als patiënten uit onze regio.

De resultaten van de volledige brainwave van 12 april en de resultaten van de vragenlijsten die op 19 april ingediend werden, zullen op latere datum gepubliceerd worden

 

Dinsdag 12 april 2016: voorbereidend rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit de zorg om het project inhoudelijk een aanzet te geven in Vives (hogeschool) te Roeselare

Op 12 april leidde dhr. Jan Van Hecke de 'brainwave' in goede banen. De 79 aanwezigen werden verdeeld over 10 groepjes om stil te staan bij 3 thema's. Bij elke van de thema's moest de aanwezige zich eerst verplaatsen in de persoon van patiënt, dan in de persoon van de mantelzorger en als laatste in de persoon van de casemanager. Er kwam heel wat input uit deze brainwave en de resultaten hiervan werden reeds gedeeltelijk toegelicht op het event van 19 april, maar het gros van de input dient nog verwerkt te worden. Het uiteindelijk totaalresultaat volgt nog op latere datum.

Na de brainwave kregen de aanwezigen de opdracht om een vragenlijst in te vullen met als doel nog meer informatie te verzamelen rond wie actief wil meewerken, wie over welke data beschikt, welke projectideeën er al leven binnen bepaalde organisaties, bij bepaalde zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, ...

76 aanwezigen lieten weten dat zij actief willen meewerken aan een project in onze regio en slechts 3 van de aanwezigen wilden enkel op de hoogte gehouden worden.

 

Meer info bij ann.van.wanzeele@sel-mwvl.be

 

'Geïntegreerde gezondheidszorg is gezondheidszorg die beheerd en geleverd wordt op een manier die garandeert dat personen verzorg wordenin een continuüm van gezondheidsbevordering, ziektepreventie, diagnose, behandeling, ziektemanagement, rehabilitatie en palliatieve zorg, op verschillende niveaus en plaatsen binnen het gezondheidssysteem, en volgens hun behoeften doorheen hun levensloop.'

                                                                                                                                                                                        Definitie WHO 2015


Het aantal personen met één of zelfs meerdere chronische aandoeningen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. De zorgnood wordt steeds complexer en de zorg volgt deze trend noodgedwongen. het welzijn van deze patiënten met een complexe zorgnood kan verbeterd worden door een geïntegreerd zorgmodel. Een model waarbij de patiënt centraal staat, ondersteund door een multidisciplinair team, waarbij de zorg niet opgesplitst wordt in hokjes tussen gezondheid en welzijn, tussen eerstelijns- en specialistische zorg, tussen zorg betaald door de federale of de regionale overheid....

Om deze visie te ondersteunen, hebben de ministers van volksgezondheid van de deelstaten en de federale overheid een Gemeenschappelijk Plan voor chronisch zieken goedgekeurd, met als titel: 'Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid'. Dat gebeurde op 19 oktober 2015.

Op 2 februari 2016 hebben die ministers hun gemeenschappelijke visie op Geïntegreerde Zorg voor Chronisch Zieken voorgesteld en hebben ze een oproep gelanceerd tot kandidaatstelling voor pilootprojecten die dergelijke zorg willen ontwikkelen.

Het doel van deze pilootprojecten is het uittesten van geïntegreerde zorg voor chronische patiënten binnen een geografisch afgelijnde regio met respect voor de Triple Aim gedachte en met aandacht voor het equityprincipe en de levenskwaliteit van de gezondheidsprofessionals.

Meer uitleg over het doel, de timing en de voorwaarden voor het opzetten van dergelijke projecten vind u in de Gids voor Pilootprojecten.

Voor extra informatie, alsook de presentatie van 2 februari, kunt u terecht op  www.chroniccare.be.

 

Activiteiten in de regio:

Dinsdag 31 mei 2016: template voor interesseverklaring werd ingediend

Naam project: CIPCC = Collectief Impact Platform Chronic Care - Projectregio : Midden West-Vlaanderen, met een werking in 2 subregio's: Poperinge-Ieper-Diksmuide en Roeselare-Izegem-Tielt

Een 70-tal partners vanuit gans de regio Midden West-Vlaanderen (van Poperinge tot en met Tielt) ondertekenden de interesseverklaring. Daarnaast behoren deze partners ook tot heel diverse sectoren (preventie, curatie, palliatie, geestelijke gezondheidszorg, WZC, VAPH-sector, eerste lijn, tweede lijn,...). Dit alles zorgt ervoor dat we een sterk gedragen project konden indienen, waarbij we hopen op de goedkeuring van de overheid.

Ten laatste op 22 juni zullen we vernemen als 'ons project' goedgekeurd wordt en als we kunnen overgaan naar de volgende fase (= conceptuele fase).

 

Dinsdag 19 april 2016: Event 'Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken - een uitdaging voor Midden West-Vlaanderen?  - in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper.

 

150 geïnteresseerde aanwezigen vanuit gans de regio MWVL (regio's Tielt,  Izegem, Roeselare, Diksmuide, Ieper en Poperinge) zakten af naar Ieper voor dit event. We waren verheugd dat niet alleen vanuit alle kanten van onze regio mensen aanwezig waren, maar dat die dan ook nog eens vanuit verschilende disciplines, sectoren, netwerken, ... kwamen. Dit was zeker ook een meerwaarde om tot een gedragen project in de regio te komen.

Een greep uit de disciplines die aanwezig waren: huisartsen, apothekers, (thuis-)verpleegkundigen, maatschappelijk werkers van de OCMW's, diensten gezinszorg, kinesitherapeuten, psychologen, ... Maar ook aanwezigen vanuit de ouderenzorg, woonzorgcentra, gehandicaptenzorg/sector personen met een beperking, sector geestelijke gezondheidszorg, expertisecentra dementie, ziekenhuisector (zowel beleid, artsen-specialisten, paramedici, ICT, kwaliteitscoördinatoren, ...) en betrokkenen vanuit de overkoepelende netwerken (SEL, LMN, LOGO, ECD, GGZ, NPZ). Wat voor ons project ook zeker een grote meerwaarde is, is de aanwezigheid vanuit de patiëntenverenigingen en vanuit de scholen/onderwijs.

Met dit divers publiek, waarvan de meesten zich ook actief willen inzetten voor een project in onze regio, kunnen we samen een projectvoorstel uitwerken dat gedragen wordt door zowel zorgaanbieders als patiënten uit onze regio.

De resultaten van de volledige brainwave van 12 april en de resultaten van de vragenlijsten die op 19 april ingediend werden, zullen op latere datum gepubliceerd worden

 

Dinsdag 12 april 2016: voorbereidend rondetafelgesprek met vertegenwoordigers uit de zorg om het project inhoudelijk een aanzet te geven in Vives (hogeschool) te Roeselare

Op 12 april leidde dhr. Jan Van Hecke de 'brainwave' in goede banen. De 79 aanwezigen werden verdeeld over 10 groepjes om stil te staan bij 3 thema's. Bij elke van de thema's moest de aanwezige zich eerst verplaatsen in de persoon van patiënt, dan in de persoon van de mantelzorger en als laatste in de persoon van de casemanager. Er kwam heel wat input uit deze brainwave en de resultaten hiervan werden reeds gedeeltelijk toegelicht op het event van 19 april, maar het gros van de input dient nog verwerkt te worden. Het uiteindelijk totaalresultaat volgt nog op latere datum.

Na de brainwave kregen de aanwezigen de opdracht om een vragenlijst in te vullen met als doel nog meer informatie te verzamelen rond wie actief wil meewerken, wie over welke data beschikt, welke projectideeën er al leven binnen bepaalde organisaties, bij bepaalde zorgaanbieders, patiëntenverenigingen, ...

76 aanwezigen lieten weten dat zij actief willen meewerken aan een project in onze regio en slechts 3 van de aanwezigen wilden enkel op de hoogte gehouden worden.

 

Meer info bij ann.van.wanzeele@sel-mwvl.be

Thema's & Projecten