Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

Reorganisatie in de eerste lijn en vorming eerstelijnszones

Met de oproep tot het vormen van eerstelijnszones gaf minister Vandeurzen het startschot voor de hervormingen binnen de eerste lijn. Lokale besturen, zorg- en welzijnsvoorzieningen en hulp- en zorgverleners worden aangespoord eerstelijnszones af te bakenen waarin de actoren nauw met elkaar gaan samenwerken.

Belangrijk in deze hervorming is dat in elke zone de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal staat en dat de zorg geïntegreerd wordt aangeboden.


Lees Meer

Geïntegreerde zorg voor chronisch zieken

Een geïntegreerd zorgmodel kan het welzijn van chronisch zieken danig verbeteren. Het SEL MWVL gelooft in en steunt dit idee. We ondersteunden de opstart van het pilootproject in onze regio en we blijven ons actief inzetten om dit project te doen slagen. De naam van 'ons' project wijzigde naar EMPACT (staat voor 'Impact op je Eigen gezondheid'), maar het blijft wel een Collectief Impact Platform Chronic Care (CIPCC - zoals de oorspronkelijke naam van ons project luidde)


Lees Meer

Dementie

Het SEL Midden West-Vlaanderen is op verschillende vlakken actief rond het thema dementie. Zo bestaan er bijvoorbeeld twee Overlegplatformen Dementie (OPD) in onze regio, ontwikkelden de West-Vlaamse SEL's in samenwerking met de expertisecentra en de provincie West-vlaanderen de dementiewijzer,....


Lees Meer

Thuiszorgzakboekje

Eén van onze opdrachten vanuit de Vlaamse Overheid is het maken, regelmatig actualiseren en actief bekendmaken van een volledig overzicht van de zorgaanbieders, verenigingen van mantelzorgers en gebruikers en de vrijwilligersorganisaties.


Lees Meer

Toekomst Eerstelijnsgezondheidszorg

Teksten ifv toekomstige eerstelijnsgezondheidszorg


Lees Meer

Digitale communicatie

De toenemende informatisering maakt ICT binnen de eerstelijnsgezondheidszorg steeds belangrijker. We spelen hierop in door systemen te ontwikkelen en te integreren die zorgen voor een betere samenwerking, afstemming, gegevensdeling en communicatie.


Lees Meer

Signaalfunctie SEL

Eén van de opdrachten van de Vlaamse overheid van het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) is ‘het verlenen van adviezen, op eigen initiatief of op verzoek van de Vlaamse overheid, en het signaleren aan het agentschap zowel van goede praktijkvoorbeelden als van eventuele probleemsituaties’.

SEL MWVL engageert zich om (beleids)signalen vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg op te vangen en te bezorgen aan de Vlaamse Overheid.


Lees Meer

Zorgvernieuwingsprojecten (ZP3)

De zorgvernieuwingsprojecten ouderen in het kader van de Protocol III-akkoorden hebben tot doel om een opname in een residentiële voorziening voor kwetsbare ouderen zo lang mogelijk uit te stellen, een garantie te bieden inzake zorgcontinuïteit en samenwerking te stimuleren en de zorg te decentraliseren naar de maatschappij toe. Er was een 1e oproep in 2010. In 2013 werd de 2e oproep gelanceerd. 


Lees Meer

Geestelijke Gezondheidszorg

Een actueel thema binnen de eerstelijnsgezondheidszorg is geestelijke gezondheidszorg. SEL Midden West-Vlaanderen werkt mee aan diverse projecten binnen dit thema. Eerstelijnspsychologische functie, het nieuwe overleg psychiatrische patiënt, artikel 107 van de wet op de ziekenhuizen, ...


Lees Meer

Vroegtijdige Zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning is een individueel anticiperend proces op maat, waarbij je je wensen aan je omgeving en aan hulpverleners kenbaar maakt en noteert voor je in een situatie terecht komt (door ongeval, ziekte, ouderdom....) waardoor je het zelf niet meer kunt zeggen.

Visie

Het VZP-proces is een individueel anticiperend proces op maat van de persoon en zijn omgeving, waarin elke hulpverlener een rol kan spelen. 


Lees Meer

Integrale Jeugdhulp

De sector integrale jeugdhulp kent, naast de GGZ en sector personen met beperking, een hervorming.


Lees Meer

Personen met een beperking

De sector van personen met een beperking heeft verschillende raakvlakken met de eerstelijnsgezondheidszorg.


Lees Meer

Valpreventie

Het SEL is, samen met het lokaal gezondheidsoverleg (Logo Midden-West-Vlaanderen), al jaren een actieve partner rond valpreventie, zowel op lokaal vlak via bv een BOEBS activiteit, als op beleidsniveau in de werkgroepen van het Expertisecentrum Val-en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV).


Lees Meer

Lokaal Sociaal Beleid

Lokale besturen hebben de verantwoordelijkheid om hun sociaal beleid uit te tekenen en de eerstelijnsgezondheidszorg is daar een belangrijk deel van. Het SEL MWVL heeft als opdracht om de lokale besturen hierbij te adviseren.


Lees Meer

Samenwerking Ziekenhuizen en Woonzorgcentra

Samenwerking tussen de eerste lijn en de ziekenhuizen gebeurt in de regio Midden West-Vlaanderen momenteel op projectbasis. Aanpak en stappenplan naar samenwerking tussen eerste lijn en ziekenhuizen enerzijds en samenwerking tussen eerste lijn en woonzorgcentra anderzijds wordt momenteel onder de loep genomen. Hier vind je meer informatie...


Lees Meer

Zorgtrajecten - Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN)

Zorgtrajecten willen de samenwerking tussen patiënten met een chronische ziekte, hun huisarts, specialist en andre gezondheidswerkers zo goed mogelijk organiseren voor een kwalitatieve opvolging van de patiënt.


Lees Meer