Samenwerkingsinitiatief
Eerstelijnsgezondheidszorg
West-Vlaanderen

  Selecteer uw regio op de kaart

GDT Overleg Midden West-Vlaanderen

Wat?

Het begrip GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuisverzorging. Dit is de erkenning die verschillende SEL's in Vlaanderen (waaronder ook SEL MWVL) kregen van de federale overheid. Een GDT heeft als taak te waken over de opvolging van informatie en de ondersteuning doorheen het ganse zorgproces. In de praktijk ondersteunt het SEL (als GDT) multidisciplinair overleg in de thuiszorg. 

Zorgverleners krijgen (via de RIZIV-wetgeving) een vergoeding van €30 of €40 euro* voor hun deelname. Een hulpverlener (die geen RIZIV-nummer heeft kan, door een overeenkomst af te sluiten met het SEL, optreden namens de GDT. Voor de deelnemende hulpverleners krijgt het SEL per overleg maximum één forfait. Het SEL voorziet bijkomende middelen voor een evenwaardige honorering van alle aanwezige hulp- en zorgverleners én voor de organisatie van het overleg! 

* jaarlijks geïndexeerd

 

 

Criteria voor GDT-overleg (fysiek verminderde zelfredzaamheid)

Om een vergoedbaar GDT overleg te organiseren dient het aan volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je komt effectief samen en behandelt:

- de evaluatie van de zelfredzaamheid van de patiënt -> invullen van Katz schaal
- de uitwerking en opvolging van een zorgplan
- de taakafspraken tussen zorg- en hulpverleners

 • De huisarts is aanwezig op het overleg (en indien de patiënt thuisverpleging ontvangt ook de thuisverpleegkundige)
 • Ten minste drie zorg- of hulpverleners nemen deel aan het overleg
 • De patiënt verblijft thuis (of is opgenomen in een instelling waarbij een terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen)
 • De patiënt stemt in met het overleg (hij neemt deel aan het overleg of verklaart dat zijn aanwezigheid niet vereist is door zijn handtekening te plaatsen op het zorgplan)
 • De patiënt of zijn/haar mantelzorger is aanwezig op het overleg OF verklaarde dat de aanwezigheid niet vereist was.

 

Het dossier werd voor deze patiënt dit jaar nog niet eerder ingediend bij het SEL.

Formulieren: klik hier voor het downloaden van het zorgplan (analoge versie) - zorgplan (digitale versie)

 

 Overleg voor PVS-patiënten

Voor PVS-patiënten (persistente vegetatieve status) vul je het GDT-zorgplan voor PVS-patiënten in. Voor dit overleg krijg je maximum 4 keer per jaar een vergoeding. Belangrijke voorwaarde is dat iemand uit het deskundige ziekenhuiscentrum aanwezig is.

 

 

Overleg psychiatrische patiënt - Midden West-Vlaanderen

 

Sinds 1 april 2012 vergoedt de GDT/ het SEL overleg rond patiënten met een psychiatrische problematiek, het vervolg op de Therapeutische Projecten (TP).

De defintieve wettekst is verschenen in het Belgische Staatsblad op 30 maart 2012. Deze wetgeving werd door praktische moeilijkheden herzien en op 18 juni 2014 werd de nieuwe wetgeving goedgekeurd.

 Voorwaarden voor de doelgroep

 • Hoofddiagnose volgens DSM IV TR, DSM V of ICD X CM - verklaard door arts.

  Niet: dementie, epilepsie, mentale retardatie, neurologische stoornis, andere cognitieve stoornissen van medische, vasculaire of traumatische oorsprong.

 • Een voorafgaande contact met de geestelijke gezondheidszorg:

    - ziekenhuisopname van 14 dagen in psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ of K-dienst, uiterlijk 1 jaar geleden
    - ziekenhuisopname van 14 dagen waarbij psychiatrisch consult is geweest, uiterlijk 1 jaar geleden
    - tenlasteneming gedurende 14 dagen door de mobiele equipe (Art. 107), uiterlijk 1 jaar geleden
    - kinderen/jongeren: tenlasteneming gedurende 14 dagen door project outreach
    - kinderen/jongeren: begeleiding van min. 6 maand in CGG of aanmelding door politie, parket of jeugdrechter uiterlijk 1 maand geleden
    - tenlasteneming gedurende 14 dagen door een team psychiatrische zorg thuis vanuit een initiatief voor beschut wonen
    - volwassenen: tenlasteneming gedurende één jaar door psychiater of centrum geestelijke gezondheidszorg
    - kinderen/jongeren: tenlasteneming gedurende 6 maand door kinderpsychiater of centrum geestelijke gezondheidszorg

 • Toename van de intensiteit of de frequentie van de symptomen OF een nevendiagnose (comorbiditeit)
 • Verlies van vaardigheden of functies op minstens 3 domeinen (basisautonomie, wonen, gemeenschap, taal en communicatie, maatschappelijk aanpassing, werk, schoolse kennis, motoriek of persoonlijk gedrag)

 

 Voorwaarden voor het overleg

 • minstens 2x overleg/12 maand
 • minstens 3 professionele hulpverleners waarvan 1 uit de geestelijke gezondheidszorg en 1 uit de eerstelijnsgezondheidszorg/welzijnszorg
 • opstellen van een begeleidingsplan dat volgende bevat: taakafspraken, doelstellingen, identificatiegegevens, verklaring patiënt (zie registratiedocumenten)

 

 Vergoeding

Indien voldaan aan de voorwaarden kan volgende vergoeding toegekend worden (max. 3x/jaar voor volwassenen, 5x/jaar voor kinderen en jongeren):

 • Referentiepersoon (= betrokken hulpverlener): € 104,55/overleg
 • Overlegorganisator: € 226,95/1e overleg € 153,15/vervolgoverleg
 • Deelnemers met RIZIV-nummer, psycholoog of orthopedagoog: € 49,91/overleg thuis of € 37,44/overleg elders
 • Deelnemers zonder RIZIV-nummer: max. twee gezamenlijke vergoedingen van € 49,91/overleg thuis of € 37,44/overleg elders (verdeeld)

 

 Administratie

Hoe vergoeding ontvangen? De GDT/ het SEL factureert en registreert het overleg op basis van een ingevuld begeleidingsplan terug te vinden hier.
Contacteer het SEL voor meer informatie.